Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 4:51 PM UTC, Apr 18, 2024

Spotkanie Project Managers w 2017 roku

Każdego roku w październiku grupa braci Project Managers oraz i Międzynarodowa Komisja Solidarności Ekonomicznej spotyka się w Kurii Generalnej w Rzymie, aby zaopiniować liczne wnioski o dotacje na cele misyjne, na rzecz formacji początkowej czy też inne projekty. Po przestudiowaniu i przedyskutowaniu wniosków, grupa przygotowuje oficjalną opinię, którą następnie przesyła do Ministra Generalnego i jego Rady w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionych projektów na listopadowym posiedzeniu Rady Generalnej. Tak więc praca tych braci, pochodzących z różnych części świata, mających szczególne doświadczenie i przygotowanie do oceny przedłożonych propozycji projektów, jest nieocenioną pomocą dla Ministra Generalnego i jego Rady w określeniu, które wnioski powinny otrzymać dofinansowanie w nadchodzącym roku.

Choć środki, którymi dysponuje Komisja Solidarności Ekonomicznej, dzięki Bogu cały czas są w dyspozycji Zakonu, to jednak w ostatnich latach można zauważyć poważne zmniejszenie się wysokości wpłat na ten cel. W związku z tym nie wszystkie złożone wnioski mogą zostać zatwierdzone. Najpierw zatem rozpatruje się wnioski, które uznane są za priorytetowe dla Zakonu. Dotacje na działalność misyjną Zakonu i formację początkową naszych młodych braci w nowych częściach świata są traktowane priorytetowo, ponieważ rozwój Zakonu w nowych częściach świata jest dla Zakonu ważny. Project Managers oraz członkowie Komisji biorą również pod uwagę zasoby ekonomiczne, którymi dysponuje dany okręg, patrząc, czy jest on również w stanie kontynuować założone cele w oparciu o lokalnie zdobywane środki ekonomiczne, pozwalające na jego dalszy rozwój w przyszłości.

Drugim priorytetem dla Project Managers oraz Komisji Solidarności Ekonomicznej są wnioski o realizację projektów na rzecz budowy nowych domów bądź klasztorów formacyjnych w miejscach, w których Zakon nie zaszczepił jeszcze w sposób pełny swej obecności. Inne projekty, które w tym roku zostały rozpatrywane przez Komisję Solidarności to projekty, które podczas swej realizacji przynosząc już korzyści i dobro mogą być realizowane dalej w oparciu o lokalne środki finansowe. Osobną grupę projektów stanowią wnioski o wsparcie sióstr klauzurowych - klarysek kapucynek. W ciągu ostatnich kilku lat Biuro Solidarności otrzymało także prośby o stypendia dla braci w Afryce, aby mogli oni studiować w ich własnych krajach takie dziedziny nauki, jak opieka zdrowotna oraz edukacja i w ten sposób przygotowywać się do pracy w instytucjach i na stanowiskach, które byłby spójne z naszym charyzmatem, a jednocześnie zapewniałyby pensję jako dochód dla lokalnej wspólnoty.

Wnioski do Biura Solidarności Ekonomicznej należy składać nie później niż do 31 maja. Z kolei do 31 sierpnia należy dostarczyć do Biura Solidarności pozostałe wymagane materiały, w tym formularz wniosku, projekty architektoniczne i plany budowlane (w przypadku projektu budowlanego), ogólny budżet, wyceny, akty własności ziemi oraz wszelkie inne stosowne informacje. Dokumentacja ta jest następnie skanowana i w formie elektronicznej przygotowana do wglądu dla grupy braci Project Managers. Bracia ci są zaproszeni, aby zapoznać się z materiałem przed spotkaniem Komisji w Rzymie.

Po przybyciu do Kurii, grupa braci Project Managers ocenia osobno każdą prośbę o dofinansowanie zgodnie z potrzebą każdego okręgu i przedstawia Komisji Solidarności propozycję wysokości dotacji, jaką okrąg powinien otrzymać w nadchodzącym roku. Bierze się tu również pod uwagę, jak długo będą potrzebne dotacje na realizację projektu, uwzględniając konkretną sytuację ekonomiczną danego kraju i sytuację braci, zarówno w formacji początkowej, jak i poza, w danym okręgu. W przypadku każdej propozycji projektu, Project Managers badają wykonalność projektu, w jakim stopniu jest on niezbędny, sprawdzają kompletność wniosku oraz zakres, w jakim dany okręg jest zdolny do uczestnictwa pod względem ekonomicznym w ukończeniu projektu. Następnie Project Managers wydają opinię dotyczącą tego, czy projekt powinien otrzymać finansowanie, lub czy wniosek wymaga dalszego przepracowania tak, by mógł być przedstawiony Komisji w roku następnym.

Po otrzymaniu propozycji od Project Managers, członkowie Komisji Solidarności głosują nad każdą z nich, przedstawiając oficjalną rekomendację Radzie Generalnej. W ramach tych prac wszyscy zaangażowani muszą również wziąć pod uwagę limit wydatków; na rok 2018 Minister Generalny i jego Rada zatwierdzili sumę 4 milionów USD na wszystkie dotacje i projekty. Ponieważ całkowita wnioskowana kwota wynosiła ponad 7 milionów USD, praca przy ustalaniu, które wnioski powinny zostać zatwierdzone, a które nie, była ogromna. Tak więc, trzynastu braci, którzy tworzą te dwie grupy, traktowało poważnie swoją posługę jako służbę dla całego Zakonu, badając, w jaki sposób najlepiej korzystać z zasobów w celu rozprzestrzeniania i zaszczepiania naszego charyzmatu na całym świecie.

Praca Project Managers i braci z Komisji Solidarności jest swego rodzaju towarzyszeniem Ministrowi Generalnemu i jego Radzie poprzez merytoryczne opiniowanie. Na listopadowym posiedzeniu Rady Generalnej zostaną podjęte decyzje w sprawie każdego z wnioskowanych projektów. Dziękujemy zatem braciom, którzy ofiarują Zakonowi swe zdolności, aby służyć pomocą Ministrowi Generalnemu i Radzie w tym wielkim dziele wspierania ekonomicznego braci na świecie.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmieniany: piątek, 17 listopad 2017 12:24